Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật thông tiểu nữ

Kỹ thuật thông tiểu ở nữ giới là kỹ thuật sử dụng ống thông tiểu đưa vào bàng quang thông qua niệu đạo để đưa nước tiểu ra ngoài cơ thể. Ống thông tiểu nữ […]

Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật rửa bàng quang liên tục

Kỹ thuật rửa bàng quang liên tục nhằm làm sạch bàng quang bằng cách đưa một lượng dịch vô trùng vào bàng quang và sau đó dẫn lưu ra qua sonde bàng quang. Nhận định […]