Bách khoa bệnh

Thalassemia

Bình thường gen α nằm trên cánh ngắn nhiễm sắc thể 16, mỗi nhiễm sắc thể có hai gen α như vậy một cơ thể bình thường có bốn gen α. I.Định nghĩa Là bệnh […]