Vấn đề về rốn trẻ sơ sinh

Thoát vị rốn

Thoát vị rốn tạo ra khối sưng phình mềm gần rốn, Phình có thể ít hơn 1 phần 2 inch đến khoảng 2 inches khoảng 1 đến 5 cm đường kính 1.Định nghĩa Thoát vị […]