Chăm sóc bệnh nhân

Kỹ thuật hút đờm dãi

Kỹ thuật hút đờm dãi mở là kỹ thuật hút có sử dụng ống hút vô khuẩn và ống hút này được mở ra tại thời điểm hút, người điều dưỡng phải mang găng vô […]