Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật rửa bàng quang liên tục

Kỹ thuật rửa bàng quang liên tục nhằm làm sạch bàng quang bằng cách đưa một lượng dịch vô trùng vào bàng quang và sau đó dẫn lưu ra qua sonde bàng quang. Nhận định […]