Trẻ đặc biệt

NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU CHO TRẺ EM

Công việc của chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu tại bệnh viện Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu (trước đây gọi là Âm ngữ trị liệu) được đào tạo ở bậc đại học để làm […]